[પાછળ] 
સુરત શહેરની પડતીનું વર્ણન

(રોળા વૃત)
આ તે શા તુજ હાલ, સુરત સોનાની મૂરત;
થયા પૂરા બેહાલ, સુરત તુજ રડતી સૂરત!

રે હસી ને હસીને રડી, ચઢી ચઢી પડી તું બાંકી;
દીપી તે કુંદનમાં જડી, પડી રે કથીરે ઝાંખી.

કંચન  મણિનો  દેવ,  જેમ  વેચાયો  કડકે;
સુકુમારો  તુજ  દેહ, તેમ  વેચાયો  ભડકે.

નૈન તણા ચળકાટ, પડ્યાં ફૂલાં કહાં આજે!
ભર્યા ગાલના ઠાઠ, પડ્યા કૂવા કહાં લાજે!

ઠર્યા હોઠ જે લાલ, ધ્રૂજે  તે ફીકા કાળા;
દાંત તણાતા  હાલ, સૂઝે  મરવાના ચાળા.

રૂડું  અણિયાળું  નાક, બેઠું ચાઠાંથી ભાસે;
ગયું  હાય રે  નાક,  નીચું  મોઢું  નિરાશે.

તેજસ્વી  મુખ  જેહ, સુરતનું  સૂરજ જેવું;
ડરામણું  ફીકું  તેહ, સુરત તુજ ઘુવડ જેવું.

ગોરું કારમું  રૂપ, ખમાં પૂનમ જોવા જેવું;
થયું   વેઠતાં  ધૂપ,  અમાવાસ્યાએ  તેવું.

તન પર સૂરખી લાલ, ઊડી રહેતી ચઢતીમાં;
ધૂળ ઊડે છે હાલ, ભૂંડી દુઃખદા પડતીમાં.
-નર્મદ
 
 [પાછળ]     [ટોચ]