[પાછળ]
તેં શું કર્યું?

દેશ તો આઝાદ થાતાં થઈ ગયો, તેં શું કર્યું? દેશ જો બરબાદ થાતાં રહી ગયો, એ પુણ્ય આગળ આવીને કોનું રહ્યું? ‘લાંચ રુશ્વત, ઢીલ, સત્તાદોર, મામામાશીના, કાળા બજારો, મોંઘવારી: ના સીમા!’ - રોષથી સૌ દોષ ગોખ્યા, ગાળથી બીજાને પોંખ્યા. આળ પોતાનેય શિર આવે ન, જો! તેં શું કર્યું? આપબળ ખર્ચ્યું પૂરણ? જો, દેશના આ ભાગ્યમાં તેં શું ભર્યું? સ્વાતંત્ર્યની કિંમત ચૂકવવી હર પળે; સ્વાતંત્ર્યના ગઢકાંગરા: કરવત ગળે. ગાફેલ, થા હુંશિયાર! તું દિનરાત નિજ સૌભાગ્યને શું નિંદશે? શી સ્વર્ગદુર્લભ મૃતિકાનો પુણ્યમય તુજ પિંડ છે. હર એક હિંદી હિંદ છે, હર એક હિંદી હિંદની છે જિંદગી. હો હિંદ સુરભિત ફુલ્લદલ અરવિંદ: એ સ્વાતંત્ર્યદિનની બંદગી. (૧૧-૦૮-૧૯૫૩)

-ઉમાશંકર જોશી WHAT HAVE YOU DONE?

The country has won the freedom any way But what have you done For the country by the way? If the country has not become Totally ruined so far Whose noble deed for the country Has saved the day? Ya, corruption, delay, power-politics Nepotism, black market, flood of inflation Is there everywhere. And you have enumerated rightly The fault of others rather vehemently And cited them to all With gusto - irreverently But have you kept yourself away From being a part of that system? What have you done For the country by the way? Have you acted with full force? Spent all your might? For betterment of your country? One has to pay the price of freedom Every minute be sure Or else the freedom would vanish Without a trace any way. O negligent! Be alert! For what you are bemoaning Your fate needlessly? Be aware that you are made of Rare and resourceful material Not found even in the heaven! Each Indian is India itself. Each Indian makes the life of India. Let India be a lotus Fully blossomed and fragrant That may be our prayer On every Independence Day. (11-08-1953)

Umashankar Joshi
[પાછળ]     [ટોચ]