[પાછળ] 
My Life is My Message 

મારું જીવન

મારું જીવન એ જ મારી વાણી
બીજું એ તો ઝાકળ પાણી

મારા શબ્દો ભલે નાશ પામો
કાળ  ઉદર  માંહી  વિરામો
મારું જીવન એ જ મારી વાણી

મારા કૃત્ય બોલી રહે તો ય
જગે  કેવળ  સત્યનો  જય

મારો  એ જ ટકો  આચાર
જેમાં  સત્યનો  જયજયકાર
મારું જીવન એ જ મારી વાણી

સત્ય ટકો છો જાય આ દાસ
સત્ય એ જ હો છેલ્લો શ્વાસ
એને  રાખવાનું  કોણ બાંધી
એને મળી રહેશે એના ગાંધી

જન્મી પામવો  મુક્ત સ્વદેશ
મારું  જીવન એ જ  સંદેશ

મારું જીવન એ જ મારી વાણી

-ઉમાશંકર જોશી
 [પાછળ]     [ટોચ]