[પાછળ]
તે સંધિક્ષણ છે જિંદગી

આ તરફ ઉન્મત્ત ધ્વજ ફરકાવતું સરઘસ જતું; –ના, તે નહીં. એ તરફથી ડાઘુજન ગમગીન ચ્હેરે આવતું; –તે યે નહીં. રસ્તા વિષે એ બેય ધારા જ્યાં મળે તે મેદની છે જિંદગી. ભરતી વિશે ઊભરાય ખાડી, ખાંજણો યે આકળી; –ના, તે નહીં. ને ઓટમાં એ હાડપિંજરની ગણી લો પાંસળી યે પાંસળી –તે યે નહીં. ઓટ ને ભરતી ઉભય સંધાય જે ક્ષણ તે સમુંદર જિંદગી. ફૂલના જેવું વસંતલ સ્મિત ખીલે જે શૈશવે; –ના, તે નહીં. ને અષાઢી મેઘ જેવી આંખડી સતત રુવે; –તે યે નહીં. હર આહ કૈં મલકી જતી, હર સ્મિત ભરંતું ડૂસકું તે સંધિક્ષણ છે જિંદગી. (૧૯૫૭)

-ઉશનસ્

[પાછળ]     [ટોચ]