[પાછળ]
ફોટો ફિનિશ હાર-જીત

[સોનેટ]
ચુનંદા અશ્વો, આ દડમજલ, ઘોડા શરતના,
ઊડે પાણીપંથા પવનગતિએ  ફાળ  ભરતા,
છૂટેલાં તીરો શાં, પણછ પરથી લક્ષ ઉપરે,
ચગાવે હોંશીલાં જન, શરત મેદાન  ઉપરે.

હજારો ખેલાડી શરત અધીરાં થૈ નિરખતાં-
લગાડ્યાં છે લાખો નગદ રૂપિયા એક ઉપરે-
અહા શો એ ઊડે વીજળી ઝડપે, બંકિમ છટા!
રચી શી એ ભંગી સકળ બળથી, ધીર ધસતો,

પ્રસંશા પોકારો લખ જન તણાં ઝીલી હસતો,
પહોંચ્યો જ્યાં લક્ષ્યે અતિવ બળથી હાંફ ચડિયો
ઢળ્યો રે પંખાળો મરણ શયને લોથ થઈને.
ગુમાવ્યું એણે તો વિજયપદ; ફોટો ફિનિશમાં

મર્યો છો એ વ્હેલો અરધપળ અલ્પાંશ ઈંચમાં,
ગયો જીવી તો યે પલકભર લાખો નજરમાં! 

-ચુનિલાલ મડિયા
[પાછળ]     [ટોચ]