[પાછળ] 
પૂછું તને?

એકાન્તમાં એકલવાયું  લાગતાં
ભલે થયો તું બહુમાં વિભક્ત;
સર્જી   ભલે  તેં  રસરૂપરંગે
ભરી ભરી, ચિત્રવિચિત્ર સૃષ્ટિ.

સર્જી ભલે તેં જડ ને સજીવની
અનન્ત લીલા તવ ખેલ કાજે;
અને હજી યે તવ એ કલાને
ભલે બહાવી જ રહી તું રાચે.

પરંતુ પૂછું હું તને? બધાં આ ઓછાં પડ્યાં
ક્રીડનકો રસેભર્યાં કે તેં કર્યું સર્જન માનવીનું?
ને માનવીને ઘડિયો; પછી યે અધૂરું શું યે
રહ્યું તને કે તેં મૂક્યું તેમાં વળી હૈયું મીણનું?
(૨૪-૦૭-૧૯૩૮)

-મનસુખલાલ ઝવેરી
 [પાછળ]     [ટોચ]