[પાછળ]
ડગલું ભર્યું કે પાછું ના હઠવું ના હઠવું

ડગલું ભર્યું કે ના હઠવું ના હઠવું;
વેણ કાઢ્યું કે ના લટવું ના લટવું.
 
સમજીને તો પગલું  મૂકવું  મૂકીને ના બીવું;
જવાય જો નહિ આગળ તોયે ફરી ના પાછું લેવું.

સંકટ મોટું આવી પડતાં મોઢું ન કરવું વીલું;
કળે બળે ખૂબ લડવું પણ ના ફરવું કરવા ઊંધું.

જ્યાં ઊભા ત્યાં ચોંટી રહીને વચન લેવું સબળું;
આભ પડો કે પૃથ્વી ફાટો તોય ન કરીએ નબળું.

ફતેહ કરીને આગળ વધશું અથવા અહીંયાં મરશું;
પણ  લીધેલું  તે  પાળીશું  રે વજ્જરનું કરશું.

તજી હામ ને ઠામ મૂકવા ખૂણા જે કો ખોળે;
ધિક કાયર રે અપજશરૂપી ખાળકૂંડીમાં બોળે.
-કવિ નર્મદ
[પાછળ]     [ટોચ]