[પાછળ]
અમે ભરતભૂમિના પુત્રો!

અમે ભરતભૂમિના પુત્રો, અમ માત પુરાણ પવિત્ર,
રે  જેનાં  સુંદર  સૂત્રો  ઝળકાવે  ઉચ્ચ ચરિત્ર;
અમ  અંતરને  ઉદ્દેશી  કરશું  હોકાર  હંમેશ,
અમે હિંદી  હિંદી  હિંદી! ઓ દિવ્ય અમારો દેશ.

અંધાર વિશ્વે  અથડાતાં  કે ફરતાં ભવ્ય પ્રકાશ,
પડતાં  રડતાં  રગડાતાં  કરતાં  હાસ્યવિલાસ;
પળપળ અમ ઉરનિધિએ શી હા ઊછળે ઊર્મિ અશેષ,
અમે હિંદી  હિંદી  હિંદી! ઓ દિવ્ય અમારો દેશ.

ક્યાં હશે હિમાલય જેવો, ક્યાં પુણ્ય પવિત્ર જ ગંગ,
ક્યાં મળે અલૌકિક એવા સહુ દેશતણાં બહુ રંગ;
ક્યાં મુનિ ઈશ્વરજન બેસી કરતા પ્રભુપંથ ઉજેશ,
અમે હિંદી  હિંદી  હિંદી! ઓ દિવ્ય અમારો દેશ.

ક્યાં રામ-યુધિષ્ઠિર ઘૂમ્યાં, ક્યાં ગર્જ્યા અર્જુન-ભીમ,
ક્યાં  રજપુતવીર ઝઝૂમ્યાં બળ દાખવવા અસીમ;
એ ભૂલીએ તે રીતે શી  અમ અંતરથી લવલેશ,
અમે હિંદી  હિંદી  હિંદી! ઓ દિવ્ય અમારો દેશ.

નથી રે જીવવું પર આશે, છે પારકી આશ નિરાશ,
નથી કર ધરવો કો પાસે, સ્વાશ્રયનો છે ઉલ્લાસ;
કંઈ પુણ્યપ્રભા જ પ્રવેશી અહીં દે અમને ઉપદેશ,
અમે હિંદી  હિંદી  હિંદી! ઓ દિવ્ય અમારો દેશ.

ધમ ધમ ધરણી ધ્રૂજવશું  અમ દેશતણાં કરી ગાન,
જય જય જયનાદ કરીશું,  દઈશું મોંઘા અમ પ્રાણ;
એ ભક્તિ વસી ઉર, તે શી દેજો શક્તિ પરમેશ,
અમે હિંદી  હિંદી  હિંદી! ઓ દિવ્ય અમારો દેશ.

-અરદેશર ફરામજી ખબરદાર
[પાછળ]     [ટોચ]