[પાછળ]
પથ્થર થરથર ધ્રૂજે!

પથ્થર થરથર ધ્રૂજે!
હાથ હરખથી જુઠ્ઠા ને જડ, પથ્થરની ત્યાં કોણ વેદના બૂઝે?

અનાચાર આચરનારી કો અબળા પર ભાગોળે
એક ગામના ડાહ્યાજન સૌ ન્યાય નિરાંતે તોળે;

‘આ કુલટાને પથ્થર મારી, મારી નાખો!’ એમ કિલોલે કૂજે!
એક  આદમી  સાવ  ઓલિયો  વહી  રહ્યો’તો  વાટે,

સુણી  ચુકાદો  ચમક્યો,  થંભ્યો,  ઉરના કોઈ  ઉચાટે;
હાથ અને પથ્થર બંનેને  જોઈ એનું  દિલ દયાથી દૂઝે!
 
આ દુનિયાના શાણાઓ ના દુનિયાદારી જાણે,
ટોળા પર ત્યાં એમ હસીને બોલ્યો ટેવ પ્રમાણે:

‘જેણે પાપ કર્યું ના એકે
તે પથ્થર પહેલો ફેંકે!’

એકે એકે અલોપ પેલા સજ્જન, જ્યારે શું કરવું ના સૂઝે!
અબળા રહી ને રહ્યો ઓલિયો, એનું કવિજન ગીત હજીયે ગુંજે!

-નિરંજન ભગત
[પાછળ]     [ટોચ]