[પાછળ]
અમર હમણાં જ સૂતો છે

પવન, ફરકે તો એ રીતે ફરકજે, પાન ના ખખડે!
કોઈને સ્વપ્નમાં માગી, અમર હમણાં જ સૂતો છે.

દવા તો શું હવે સંજીવની પણ કામ નહિ આપે,
જીવનના ભેદને પામી,  અમર હમણાં જ સૂતો છે.

મિલન-દૃશ્યો હવે તડપી રહ્યાં છે કરવટો લઈને,
વિરહના રંગમાં રાચી, અમર હમણાં જ સૂતો છે.

ગગન પ્રગટાવ તુજ દીવડા, નહીં લાગે હવે ઝાંખા,
નયનનાં દીપને ઠારી,  અમર હમણાં જ સૂતો છે.

ગગનનાં આંસુઓ માયાં નહીં ધરતીના પાલવમાં,
પ્રભાતે જ્યાં ખબર આવી અમર હમણાં જ સૂતો છે.

અમર જીવન છે એવું કે જીવન ઓવારણાં લે છે,
મરણના માનને રાખી,  અમર હમણાં જ સૂતો છે.

કહ્યું શત્રુઓએ  મિત્રોને, કરો ઉત્સવની તૈયારી,
રહી ના જાય કાંઈ ખામી, અમર હમણાં જ સૂતો છે.

ગયો એ હાથથી છટકી, હવે શું બાંધશે દુનિયા!
બધાંયે બંધનો ત્યાગી,  અમર હમણાં જ સૂતો છે.

ન જાગે એ રીતે ઊંચકી ને એને લઈ જજે, દુનિયા!
સમયની કૂચમાં થાકી, અમર હમણાં જ સૂતો છે.

ન જાએ કોઈ ખાલી હાથ મારા આંગણે આવી,
અમર એથી મરણ આવ્યું, તો બસ મરવું પડ્યું મારે.
-અમર પાલનપુરી
ક્લીક કરો અને સાંભળો આ ગઝલના થોડા શેર
અમર પાલનપુરીના જ સ્વરમાં


[પાછળ]     [ટોચ]