[પાછળ]
થશે શું મુજ મરણ પછી..

(દ્રુતવિલમ્બિત)
જઈશ જ્યાં જનમ્યાં સહુએ જતાં
પરહરી  જગપન્થ તહીં  તદા-
ભ્રમણ શું ફરતું  અટકી જશે?
શિથિલ ચક્ર કદી જગનું થશે?

ઝરણ શું વહતાં વિરમી જશે?
જલધિ ગર્જન ઘોર શું ત્યાગશે?
તજી,  તરુ-વન-કંદર  ભવ્યતા
ગ્રહણ કરશે શું  કદિ દીનતા?

મુરખ! વીચિ અસંખ્ય સમુદ્રમાં
લઘુ ગુરૂ નિપજી  લય પામતાં;
શતસહસ્ર  નભે  ઉડુઓ  ઉગે
પળ પ્રકાશી વળી  પળમાં ડૂબે;

તદપિ વીચિ અસંખ્ય હજી ઉઠે
નિપજશે કંઈ  કોટિ ભવિષ્યમાં;
મુરખ!  જો!  હજી અંબર તેનું તે
ખરી જતાં પણ ના ગણના ઘટે!
(૨૧-૧૧-૧૯૩૦)
-નલિન મણિશંકર ભટ્ટ
[પાછળ]     [ટોચ]