[પાછળ]

નહિ રાત વીતી!

રખે પ્રવેશે મુજ ઓરડામાં કોઈ - વિચારી મેં બંધ કીધાં અતિ કાળજીથી સૌ દ્વાર બારી. ને કાળ વીત્યો બહુ, પામી હું તો સલામતિ પૂર્ણ. - ન જાણ્યું માત્ર કે વિશ્વ આખું ત્યજી અંધકાર સહસ્ત્ર તેજે ઝળકંત દિવ્ય! અંધારમાં કેવળ હું જ અંધ? .... મુજ દ્વાર બંધ! (કુમાર ૧૯૫૫)

-ગીતા પરીખ

[પાછળ]     [ટોચ]