[પાછળ] 
જીવન જ્યોત જગાવો!

જીવન જ્યોત જગાવો! પ્રભુ હે! જીવન જ્યોત જગાવો! ટચૂકડી આ આંગળીઓમાં ઝાઝું જોર જમાવો; આ નાનકડા પગને વેગે ભમતાં જગત બતાવો; અમને રડવડતાં શિખવાડો! પ્રભુ હે! જીવન જ્યોત જગાવો! વણદીવે અંધારે જોવા આંખે તેજ ભરાવો; વણજહાજે દરિયાને તરવા બળ બાહુમાં આપો; અમને ઝળહળતાં શિખવાડો! પ્રભુ હે! જીવન જ્યોત જગાવો! ઊગતાં અમ મનનાં ફૂલડાંને રસથી સભર બનાવો; જીવનનાં રંગો ત્યાં ભરવા પીંછી તમારી ચલાવો; અમને મઘમઘતાં શિખવાડો! પ્રભુ હે! જીવન જ્યોત જગાવો! ઉરની સાંકલડી શેરીના પંથ વિશાળ રચાવો; હૈયાના ઝરણા નાનાને સાગર જેવું બનાવો; અમને ગરજતાં શિખવાડો! પ્રભુ હે! જીવન જ્યોત જગાવો! અમ જીવનની વાદળી નાની આભ વિશે જ ઉડાવો; સ્નેહ-શક્તિ-બલિદાન-નીરથી ભરચક ધાર ઝરાવો; અમને સ્થળ-સ્થળમાં વરસાવો! પ્રભુ હે! જીવન જ્યોત જગાવો! જીવન જ્યોત જગાવો! પ્રભુ હે! જીવન જ્યોત જગાવો! -સુન્દરમ્

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

 [પાછળ]     [ટોચ]