[પાછળ]
થઈ ગઈ છે વર્ષાની પૂર્ણ તૈયારી!

ગાય છે ને ઘૂમે છે એમ જિંદગી મારી
રાત્રિએ દળે દળણાં જેમ કોઈ દુખિયારી

એમ તુજ વિચારોને ભૂલવા ચહે છે મન
ત્યાગની  કરે વાતો  જેમ કોઈ  સંસારી

રંગ  એ  રીતે  પૂર્યાં  કુદરતે પતંગામાં
જે રીતે ચિતા આગળ હો સતીને શણગારી

પૂર્વમાં સરિત કાંઠે એમ સૂર્ય ઊગ્યો છે
બેડલું ગઈ ભૂલી  જાણે કોઈ પનિહારી!

એ  રીતે પડી આંટી  મારી હસ્તરેખામાં
ગૂંચવાઈ ગઈ  જાણે  જોઈને  દયા તારી

બુદ્ધિ આજ એ રીતે લાગણીને વશ થઈ ગઈ
જઈ ઢળે ઉષા ચરણે જેમ રાત અંધારી

તાપ કંઈ ‘ગની’ એવો જિંદગી ખમી રહી છે
થઈ ગઈ છે વર્ષાની  જાણે પૂર્ણ  તૈયારી!
(૨૨-૦૬-૧૯૫૩)
-ગની દહીંવાલા
[પાછળ]     [ટોચ]