[પાછળ] 
એ સુભટ કાજ કો' નવ કહેજો ‘પ્રભુ દે એને વિશ્રામ!’

રણવગડા  જેણે  વીંધ્યા
વહાલી  જેને  વનવાટ
જે  મરતાં લગ ઝંખેલો
ઘનઘોર વિજન રઝળાટ

જે ગગન ચુંબતા ગિરિશૃંગે સુણતો હાકલ અવિરામ
એ સુભટ કાજ કો' નવ કહેજો ‘પ્રભુ દે એને વિશ્રામ!’

દમ દમ કર્મે મચી રહેતાં
ઉછળે  ઉરમાં  ધબકાર
ભલી એ એની વિશ્રાંતિ
એ સુખ  જીવન-આધાર

એ પડે લડથડે છતાં ઉઠી ફરી ચડે યુદ્ધ અવિરામ
એ સુભટ કાજ કો' નવ કહેજો ‘પ્રભુ દે એને વિશ્રામ!’

ધગધગ ધખતી સહરામાં
એ મહાલે શીતળ સેજ
ઘનઘન  અંધાર-નિશામાં
ભાળે  ભાસ્કરનાં  તેજ

વંટોળ વિષે પણ પામન્તો ફૂલ-દોલ તણા આરામ
એ સુભટ કાજ કો' નવ કહેજો ‘પ્રભુ દે એને વિશ્રામ!’

જ્યમ શતશત પ્હાડ-શિખરથી
જળધોધ  ઘુઘવતો   જાય
જ્યમ ખુશખુશાલ કો જોદ્ધો
નિજ  અશ્વ  નચવતો  જાય

ત્યમ સત્ય તણો શોધક નિજ પંથે ધસે સદા અવિરામ
એ સુભટ કાજ કો' નવ કહેજો ‘પ્રભુ દે એને વિશ્રામ!’

વનવનનાં વદન હસવતી
કો સરિતા ચાલી જાય
દુર્ગંધ જગતની  વહતી
સાગરમાં શાંત  સમાય

સાચા જગસેવકનું જીવન ત્યમ પામે મૌન વિરામ
એ સુભગ કાજ કો' નવ કહેજો ‘પ્રભુ દે એને વિશ્રામ!’
-ઝવેરચંદ મેઘાણી
 [પાછળ]     [ટોચ]