[પાછળ] 

ધરા પર માહરે કોઈ શત્રુ નથી

[ઝૂલણાં] ‘ધરા પર માહરે કોઈ શત્રુ નથી’ કાયરો એ અહંકાર ધરતા; મર્દ કર્તવ્ય સંગ્રામના જંગમાં લાખ શત્રુને રક્તે નિતરતા. તું રિપુહીન હોવાની શેખી ન કર! બંધુ! નિર્વીર્ય એ દર્પ ગાવે; બ્હાદુરો સત્યને કાજ નિર્મમ બની મિત્રની શત્રુતા યે વધાવે. દેશદ્રોહી તણી કમર પર ત્રાટકી, તેં નથી મિત્ર શું ઘાવ કીધા? જૂઠડી જીભ પરથી અમીપાત્રને તેં નથી મિત્ર શું ધૂળ કીધા? ધર્મને વેશ પાખંડ પૂજાય ત્યાં બંધુ! શું ખડ્ગ લૈ તું ન ધાયો? સત્યનાં સ્વાંગ પે'રી ઊભું જૂઠ ત્યાં ઝૂઝીને મિત્ર શું નવ ઘવાયો? સૌમ્ય તું! ભલો તું! સંત ભદ્રિક તું! ભાઈ, એ છે બધી તારી ભ્રમણા; રંક તું, દીન તું, ભીરૂ કંગાલ તું, સ્વાદ ચાખ્યા નથી તેં ઝખમના.
-ઝવેરચંદ મેઘાણી
 [પાછળ]     [ટોચ]