[પાછળ]
કવિતા  આ   ડૂબશે? કે કોઈ સુધી પૂગશે? (અંજની ગીતો)

વાંસતણી એક ભૂંગળી લઈને કવિતા એમાં મૂકી દઈને વ્હેતા જળમાં તરતી મૂકું ક્યા હાથે પડશે? અધવચ્ચે એ ડૂબશે કે શું? કોઈ સુધી એ પૂગશે કે શું? અક્ષર એના ઊગશે કે શું? કાંઈ ના જાણું હું! * * * * વરસો બાદ ફરી ઘર ધોળ્યું. ડોલર ફૂલ સમું શું કોળ્યું! અનરાધારે વરસ્યું જાણે - રૂપું પૂનમનું! બા'રેથી આવી જ્યાં જોયું જોતાં લાગ્યું સઘળું ખોયું ભીંતો સાથે ધોળાઈ ગયો થાપો કંકુનો! * * * * આ ઘરની ભીંતો ને ઝાંપો, એને એવો ધક્કો આપો આઘે દૂર ક્ષિતિજે સ્થાપો ત્યાર પછી જુઓ! ઘરની આ સંકળાશ ન રહેશે ઓછો કૈં અજવાશ ન રહેશે ગૂંગળામણના શ્વાસ ન રહેશે ત્યાર પછી જીવો! * * * * અર્થો-બર્થો, હેતુ-બેતુ, સમજણ માટે બાંધ્યા સેતુ. સર્વ સમજદારોને ત્યાંથી જાવાનું રહેતું! જ્ઞાની, આપ ઉપરથી ચાલો, સેતુ પર મોજેથી મહાલો! અમને અલ્પમતિને જળનો આ મારગ વ્હાલો!

-મનોજ ખંડેરિયા

[પાછળ]     [ટોચ]