[પાછળ]
ભીંત મૂંગી રહી

આંગણું બડબડ્યું ડેલી બોલી પડી ભીંત મૂંગી રહી
ઘર વિશે અવનવી વાત સહુએ કરી ભીંત મૂંગી રહી

આભમાં ઊડતી બારીઓ પથ્થરે કાં જડાઈ ગઈ?
વાત એ પૂછનારેય પૂછી ઘણી  ભીંત મૂંગી રહી

‘આવજો કહેવું શું પથ્થરોને ?’ ગણી કોઈએ ના કહ્યું
આંખ માંડી જનારાને જોતી રહી  ભીંત મૂંગી રહી

ઘર તજી કોઈ ચાલ્યું ગયું એ પછી બારીએ બેસીને
માથું ઢાળી હવા આખી રાત રડી ભીંત મૂંગી રહી

કાળના ભેજમાં ઓગળી ઓગળી એ ખવાતી રહી
કોઈએ એ વિષે કો'દિ પૂછ્યું નહીં ભીંત મૂંગી રહી

-મનોજ ખંડેરિયા
[પાછળ]     [ટોચ]