[પાછળ]
હિન્દ, આથી વધુ ભાગ્યવિહિન ક્યારે?

રે હિન્દ, આથી વધુ ભાગ્યવિહિન ક્યારે?
એકેય યોગ્ય  નહિ  શાસક રાજગેહે

દિલ્હી મંહી. જન  પ્રવંચક  દસ્યુકેરાં
ટોળાતણું  સ્ખલિત શાસન વાર વારે!

પિંઢારલૂંટ : જ્યહીં  ધાન્યથી કોલસાનું
છે  ઝાઝું મૂલ્ય, યુગસિદ્ધ અરણ્ય નીલ

તે  ભૂમિ  બંજર  થતી, તલને પ્રદેશ
જે  વારિસંચિત - વિલુપ્ત  હવે સદાનું.

એ જીવપ્રાણહર  સર્પ   પિપીલિકાની
સંયુક્ત  શક્તિ થકી નષ્ટ થયેલ, જાણું;

એ ટાણું દૂર નહિ, એક જ દાયકામાં
ના કોઈ દસ્યુતણી શેષ હશે નિશાની

હો અંધકાર,  દુઃખ મૃત્યુની યાતનાય,
એમાંથી માર્ગ કરી જીવન વ્હેતું જાય.

-રાજેન્દ્ર શાહ
[પાછળ]     [ટોચ]