[પાછળ]

ગણેશ સ્થાપના-૧ પરથમ ગણેશ બેસાડો રે મારા ગણેશ દુંદાળા ગણેશ દુંદાળા ને મોટી ફાંદાળા ગણેશજી વરદાન દેજો રે મારા ગણેશ દુંદાળા કૃષ્ણની જાને રૂડાં ઘોડલા શણગારો ઘોડલે પિત્તળિયાં પલાણ રે મારા ગણેશ દુંદાળા કૃષ્ણની જાને રૂડાં હાથીડા શણગારો હાથીડે લાલ અંબાડી રે મારા ગણેશ દુંદાળા કૃષ્ણની જાને રૂડાં જાનીડાં શણગારો જાનડી લાલ ગુલાલ રે મારા ગણેશ દુંદાળા કૃષ્ણની જાને રૂડાં ધોરીડાં શણગારો ધોરીડે બબ્બે રાશું રે મારા ગણેશ દુંદાળા કૃષ્ણની જાને રૂડી વેલડિયું શણગારો વેલડિયે દશ આંટા રે મારા ગણેશ દુંદાળા વાવલિયા વાવ્યાં ને મેહુલા ધડૂક્યાં રણ રે વગડામાં રથ થંભ્યા રે મારા ગણેશ દુંદાળા તૂટ્યાં તળાવ ને તૂટી પીંજણિયું ધોરીડે તૂટી બેવડ રાશું રે મારા ગણેશ દુંદાળા ઊઠો ગણેશ ને ઊઠો પરમેશ્વર તમે આવ્યે રંગ રે'શે રે મારા ગણેશ દુંદાળા અમે રે દુંદાળા ને અમે રે ફાંદાળા અમ આવ્યે તમે લાજો રે મારા ગણેશ દુંદાળા અમારે જોશે સવા મણનો રે લાડુ અમે આવ્યે વેવાઈ ભડકે રે મારા ગણેશ દુંદાળા વીવા, અઘરણી ને જગવને જનોઈ પરથમ ગણેશ બેસાડું રે મારા ગણેશ દુંદાળા ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]