[પાછળ]

વાગે છે વેણુ (કન્યા પક્ષે ગણેશમાટલીનું ગીત) વાગે છે વેણુ ને વાગે વાંસલડી અમી બેનીના વિવાહ આદર્યા કાકા વીનવીએ કાન્તિલાલભાઈ તમને રૂડા માંડવડા બંધાવજો માંડવડે રે કાંઈ દીવડા પ્રગટાવજો અમી બેનીના વિવાહ આદર્યા માસી વીનવીએ મીનાબેન તમને નવલા ઝવેરી તેડાવજો ઝવેરી તેડાવજો ને ઘરેણાં ઘડાવજો અમી બેનીના વિવાહ આદર્યા વીરા વીનવીએ વિનુભાઈ તમને મોંઘેરા મહેમાનો તેડાવજો મોંઘેરા મહેમાનોએ શોભે માંડવડો અમી બેનીના વિવાહ આદર્યા મામા વીનવીએ મહેશભાઈ તમને નવલાં ચૂડો પાનેતર લાવજો ચૂડો પાનેતર આપણી વ્હાલી બેનને સોહે અમી બેનીના વિવાહ આદર્યા

[પાછળ]     [ટોચ]