[પાછળ]

તમે રાયવર વહેલાં આવો રે (સાંજીનું ગીત) કન્યા છે કંઈ માણેકડું ને વર મોતીનો દાણો રે કન્યા કાગળ મોકલે, તમે રાયવર વહેલાં આવો રે હું કેમ આવું? મારા દાદાજી રીસાણા રે તમારા દાદાને પાઘડી પહેરામણી, તમે રાયવર વહેલાં આવો રે કન્યા છે કંઈ માણેકડું ને વર મોતીનો દાણો રે કન્યા કાગળ મોકલે, તમે રાયવર વહેલાં આવો રે હું કેમ આવું? મારા પિતાજી રીસાણા રે તમારા પિતાને ખેસની પહેરામણી, તમે રાયવર વહેલાં આવો રે કન્યા છે કંઈ માણેકડું ને વર મોતીનો દાણો રે કન્યા કાગળ મોકલે, તમે રાયવર વહેલાં આવો રે હું કેમ આવું? મારા માતાજી રીસાણા રે તમારી માતાને સેલાની પહેરામણી, તમે રાયવર વહેલાં આવો રે કન્યા છે કંઈ માણેકડું ને વર મોતીનો દાણો રે કન્યા કાગળ મોકલે, તમે રાયવર વહેલાં આવો રે હું કેમ આવું? મારા બેનીબા રીસાણા રે તમારી બેનીને સોળે શણગાર, તમે રાયવર વહેલાં આવો રે કન્યા છે કંઈ માણેકડું ને વર મોતીનો દાણો રે કન્યા કાગળ મોકલે, તમે રાયવર વહેલાં આવો રે હું કેમ આવું? મારા વીરાજી રીસાણા રે તમારા વીરાને સુટની પહેરામણી, તમે રાયવર વહેલાં આવો રે કન્યા છે કંઈ માણેકડું ને વર મોતીનો દાણો રે કન્યા કાગળ મોકલે, તમે રાયવર વહેલાં આવો રે ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]