[પાછળ]

કંકુ છાંટી કંકોતરી મોકલો (લગન લખતી વખતે ગવાતું ગીત) કંકુ છાંટી કંકોતરી મોકલો એમાં લખજો અમીબેનનાં નામ રે લગન આવ્યાં ઢૂંકડાં બેનના દાદા આવ્યા ને દાદી આવશે બેનના માતાનો હરખ ન માય રે લગન આવ્યાં ઢૂંકડાં બેનના કાકા આવ્યા ને કાકી આવશે બેનના ફૈબાનો હરખ ન માય રે લગન આવ્યાં ઢૂંકડાં બેનના મામા આવ્યા ને મામી આવશે બેનના માસીબાનો હરખ ન માય રે લગન આવ્યાં ઢૂંકડાં બેનના વીરા આવ્યા ને ભાભી આવશે બેનની બેનીનો હરખ ન માય રે લગન આવ્યાં ઢૂંકડાં

[પાછળ]     [ટોચ]