[પાછળ]

પાવલાંની પાશેર (પીઠીનું ગીત) પાવલાંની પાશેર લાડકડાંને હળદી ચડે છે પાવલાંની પાશેર જીગરભાઈને પીઠી ચડે છે અડધાની અધશેર લાડકડાંને હળદી ચડે છે અડધાની અધશેર જીગરભાઈને પીઠી ચડે છે રૂપૈયાની શેર રે જીયાવરને હળદી ચડે છે રૂપૈયાની શેર રે જીયાવરને પીઠી ચડે છે આણી અમારે ઘેર રે જીયાવરને હળદી ચડે છે આણી અમારે ઘેર રે જીયાવરને પીઠી ચડે છે વાટકડે ઘોળાય રે લાડકડાંને પીઠી ચડે છે લાડકડાંને ચોળાય જીગરભાઈને પીઠી ચડે છે ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]