[પાછળ]

રાય કરમલડી રે (જાન પ્રસ્થાન) મારા ખેતરને શેઢડે રાય કરમલડી રે ફાલી છે લચકાલોળ રાય કરમલડી રે વાળો જીગરભાઈ ડાળખી રાય કરમલડી રે વીણો અમીવહુ ફૂલડાં રાય કરમલડી રે વીણીચૂંટીને ગોરીએ છાબ ભરી રાય કરમલડી રે તેનો ગૂંથે માલણ મોડિયો રાય કરમલડી રે મોડિયો અમીવહુને માથડે રાય કરમલડી રે તેનો ગૂંથે માલણ છોગલો રાય કરમલડી રે છોગલો દેખી રાણી રવે ચડ્યાં રાય કરમલડી રે પરણું તો જીગરભાઈ મોભીને રાય કરમલડી રે

[પાછળ]     [ટોચ]