[પાછળ]

મારા નખના પરવાળા જેવી (ચૂંદડી ઓઢાડતી વખતે) મારા નખના પરવાળા જેવી ચૂંદડી મારી ચૂંદડીનો રંગ રાતો હો લાડલી ઓઢોને સાહેબજાદી ચૂંદડી હું તો કેમ કરી ઓઢું રે સાયબા ચૂંદડી મારા દાદાજી દેખે માતાજી દેખે કેમ રે ઓઢું રે સોરંગ ચૂંદડી તમારા દાદાના તેડ્યાં અમે આવશું તમારી માતાના મન મોહશે હો લાડલી ઓઢોને લાડકવાયી ચૂંદડી હું તો કેમ કરી ઓઢું રે સાયબા ચૂંદડી મારા વીરોજી દેખે ભાભી દેખે કેમ રે ઓઢું રે સોરંગ ચૂંદડી તમારા વીરાના તેડ્યાં અમે આવશું તમારી ભાભીના ગુણલાં ગાશું હો લાડલી ઓઢોને સાહેબજાદી ચૂંદડી

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]