[પાછળ]

દૂધે તે ભરી રે તળાવડી (માયરાનું ગીત) દૂધે તે ભરી રે તળાવડી, મોતીડે બાંધી પાળ ઈશવર ધોવે ધોતિયાં, પારવતી પાણીની હાર હળવાં તે ધોજો ઈશવર ધોતિયાં, છંટાશે મારાં ચીર અમ ઘર દાદોજી રિસાળવા, માતા મારી દેશે ગાળ નહિ તારો દાદોજી રિસાળવા નહિ દેશે માતા તારી ગાળ આપણ બેઉ મળી પરણશું વૈશાખ મહિના માંય