[પાછળ]

રેલગાડી આવી (માંડવામાં ગાવાનું ફટાણું) રેલગાડી આવી મુંબઈનો માલ લાવી મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી રેલમાં ભર્યાં રીંગણા, જાનૈયા બધાં ઠીંગણાં મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી રેલગાડી આવી મુંબઈનો માલ લાવી મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી રેલમાં ભર્યાં લોટા, જાનૈયા સાવ ખોટાં મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી રેલમાં ભર્યાં ચોખા, જાનૈયા બધાં બોખાં મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી રેલમાં ભર્યાં લાકડાં, જાનૈયા બધાં માંકડા મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી રેલગાડી આવી મુંબઈનો માલ લાવી મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]