[પાછળ]

પહેલું પહેલું મંગળિયું (સપ્તપદી) પહેલું પહેલું મંગળિયું વરતાય રે પહેલે મંગળ ગાયોનાં દાન દેવાય રે અગ્નિદેવની સાક્ષીએ ફેરા ફરાય રે બન્ને પક્ષે આનંદ અતિ ઊભરાય રે બીજું બીજું મંગળિયું વરતાય રે બીજે મંગળ રૂપાનાં દાન દેવાય રે માંડવડામાં મંગળ ગીતો ગવાય રે સૌને હૈયે અતિ હરખ ન માય રે ત્રીજું ત્રીજું મંગળિયું વરતાય રે ત્રીજે મંગળ સોનાનાં દાન દેવાય રે અગ્નિદેવની સાક્ષીએ ફેરા ફરાય રે બન્ને પક્ષે આનંદ અતિ ઊભરાય રે ચોથું ચોથું મંગળિયું વરતાય રે ચોથે મંગળ કન્યાનાં દાન દેવાય રે ફૂલડાં કેરી ફોરમ બધે પ્રસારાય રે શુભ દિન આજે શુકનનો કહેવાય રે ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]