[પાછળ]

આલા તે લીલા વનની વાંસલડી (કન્યા વિદાય) આલા તે લીલા વનની વાંસલડી એ તો શેરી-શેરીએ વાજંતી જાય દાદાને અતિ વહાલાં અમીબેન રે એ તો પરણીને સાસરિયે જાય એક દિ રોકાઓ મારી દિકરી રે તમને આપું હું કાલે વિદાય હવે કેમ રોકાઉં મારા દાદા રે સાથ મારો સાસરિયાંનો જાય આલા તે લીલા વનની વાંસલડી એ તો શેરી-શેરીએ વાજંતી જાય માતાને અતિ વહાલાં અમીબેન રે એ તો પરણીને સાસરિયે જાય એક દિ રોકાઓ મારી કુંવરી રે તમને આપું હું કાલે વિદાય હવે કેમ રોકાઉં મારી માડી રે સાથ મારો સાસરિયાંનો જાય આલા તે લીલા વનની વાંસલડી એ તો શેરી-શેરીએ વાજંતી જાય વીરાને અતિ વહાલાં અમીબેન રે એ તો પરણીને સાસરિયે જાય એક દિ રોકાઓ મારી બેની રે તમને આપું હું કાલે વિદાય હવે કેમ રોકાઉં મારા વીરા રે સાથ મારો સાસરિયાંનો જાય આલા તે લીલા વનની વાંસલડી એ તો શેરી-શેરીએ વાજંતી જાય

[પાછળ]     [ટોચ]