[પાછળ]

આ દશ આ દશ પીપળો (કન્યા વિદાય) આ દશ આ દશ પીપળો, આ દશ દાદાનાં ખેતર દાદા કાનજીભાઈ વળામણે, દિકરી ડાહ્યાં થઈને રહેજો ભૂલજો અમ કેરી માયા, મનડાં વાળીને રહેજો સસરાના લાંબા ઘૂંઘટા, સાસુને પાહોલે પડજો જેઠ દેખીને ઝીણાં બોલજો, જેઠાણીના વાદ ન વદજો નાનો દેરીડો લાડકો, એનાં તે હસવાં ખમજો નાની નણંદ જાશે સાસરે, એનાં માથાં રે ગૂંથજો માથાં ગૂંથીને સેંથાં પૂરજો, એને સાસરે વળાવજો આ દશ આ દશ પીપળો, આ દશ દાદાનાં ખેતર માતા કાશીબેન વળામણે, દિકરી ડાહ્યાં થઈને રહેજો

[પાછળ]     [ટોચ]