[પાછળ]

અમે રે લીલુડા વનની ચરકલડી (કન્યા પ્રયાણ) દાદાને આંગણ આંબલો, આંબલો ઘેર ગંભીર જો એક રે પાન મેં તો ચૂંટિયું, દાદા ન દેજો ગાળ જો દાદાને આંગણ આંબલો, આંબલો ઘેર ગંભીર જો એક રે પાન મેં તો ચૂંટિયું, દાદા ન દેજો ગાળ જો દાદાને આંગણ આંબલો અમે રે લીલુડા વનની ચરકલડી, ઊડી જાશું પરદેશ જો આજ રે દાદાજીના દેશમાં, કાલ જાશું પરદેશ જો દાદાને આંગણ આંબલો દાદાને વહાલા દીકરા, અમને દીધા પરદેશ જો દાદા દુઃખડા પડશે તો પછી નવ બોલશું દાદા રાખશું મૈયરાની લાજ જો દાદાને આંગણ આંબલો દાદા દિકરીને ગાય સરીખડાં જેમ દોરે ત્યાં તો જાય જો દાદાને આંગણ આંબલો, આંબલો ઘેર ગંભીર જો દાદાને આંગણ આંબલો

ક્લીક કરો અને સાંભળો જુની ગ્રામોફોન રેકોર્ડઃ

[પાછળ]     [ટોચ]