[પાછળ]
અચકો મચકો કાં રે લી
 
તમે કિયા તે ગામનાં ગોરી રાજ, અચકો મચકો કાં રે લી
અમે  નવાનગરના  ગોરી રાજ, અચકો મચકો કાં રે લી

તમે કિયા તે ગામથી આવ્યા રાજ, અચકો મચકો કાં રે લી
અમે  પોરબંદરથી આવ્યા રાજ, અચકો મચકો કાં રે લી

તમે કેટલી તે બેન કુંવારી રાજ, અચકો મચકો કાં રે લી
અમે  સાતે  બેન કુંવારી રાજ, અચકો મચકો કાં રે લી

તમે કેટલા ભાઈ  કુંવારા રાજ, અચકો મચકો કાં રે લી
અમે સાતે  ભાઈ કુંવારા રાજ, અચકો મચકો કાં રે લી

તમને કઈ કન્યા ગમશે  રાજ, અચકો મચકો કાં રે લી
અમને શામળી કન્યા ગમશે રાજ, અચકો મચકો કાં રે લી

એ  કાળીને  શું  કરશો રાજ, અચકો મચકો કાં રે લી
એ  કાળી ને કામણગારી રાજ, અચકો મચકો કાં રે લી

અમે  નવાનગરની છોરી  રાજ, અચકો મચકો કાં રે લી

ક્લીક કરો અને સાંભળો આ લોકપ્રિય લોકગીતને
થોડા જુદા શબ્દોમાં ચિત્રપટગીત તરીકેઃ


[પાછળ]     [ટોચ]