[પાછળ]
 હું તો કાગળિયાં લખી લખી

હું તો કાગળિયાં લખી લખી થાકી કાનુડા તારા મનમાં નથી આવા શિયાળાના ચાર ચાર મહિના આવ્યા મારા કાળજડાં ઠરી ઠરી જાય રે પાતળીયા તારા મનમાં નથી હું તો કાગળિયાં લખી લખી થાકી કાનુડા તારા મનમાં નથી આવા ઉનાળાના ચાર ચાર મહિના આવ્યા મારા પાવલિયાં બળી બળી જાય રે છોગાળા તારા મનમાં નથી હું તો કાગળિયાં લખી લખી થાકી કાનુડા તારા મનમાં નથી આવા ચોમાસાનાં ચાર ચાર મહિના આવ્યા મારી ચૂંદલડી ભીંજાઈ ભીંજાઈ જાય રે કાનુડા તારા મનમાં નથી હું તો કાગળિયાં લખી લખી થાકી કાનુડા તારા મનમાં નથી

ક્લીક કરો અને સાંભળો શ્રી દિવાળીબેન ભીલના કંઠે આ ગીતઃ
[પાછળ]     [ટોચ]