[પાછળ]
લીપ્યું ને ગૂંપ્યું મારું આંગણું રે
 
લીપ્યું ને ગૂંપ્યું મારું આંગણું રે        
પગલીનો પાડનાર દ્યોને રન્નાદે        
         વાંઝિયાં મે'ણાં માતા દોહ્યલાં
દળણાં દળીને હું ઊભી રહી        
કુલેરનો માગનાર દ્યોને રન્નાદે        
         વાંઝિયાં મે'ણાં માતા દોહ્યલાં
મહીડાં વલોવીને હું ઊભી રહી       
માખણનો માગનાર દ્યોને રન્નાદે       
         વાંઝિયાં મે'ણાં માતા દોહ્યલાં
પાણીડાં ભરીને હું તો ઊભી રહી       
છેડાનો ઝાલનાર દ્યોને રન્નાદે       
         વાંઝિયાં મે'ણાં માતા દોહ્યલાં
રોટલાં ઘડીને હું તો ઊભી રહી       
ચાનકીનો માગનાર દ્યોને રન્નાદે       
         વાંઝિયાં મે'ણાં માતા દોહ્યલાં
ધોળો ધફોયો મારો સાડલો રે        
ખોળાનો ખૂંદનાર દ્યોને રન્નાદે        
         વાંઝિયાં મે'ણાં માતા દોહ્યલાં

ક્લીક કરો અને સાંભળો રતિકુમાર વ્યાસના સ્વરમાં
ઓરિજિનલ ગ્રામોફોન રેકોર્ડઃ

[પાછળ]     [ટોચ]