[પાછળ]
મોરલી તે ચાલી રંગ રૂસણે રે

મોરલી તે ચાલી રંગ રૂસણે રે એને કોણ મનાવા જાય રે રંગ મોરલી એને સસરો મનાવવા જાય રે રંગ મોરલી સસરાની વાળી હું તો નહીં રે વળું રે હાં, હંઅં, હોવે હું તો મારે મહિયર જઈશ રંગ મોરલી મોરલી તે ચાલી રંગ રૂસણે રે એને કોણ મનાવા જાય રે રંગ મોરલી એને જેઠ મનાવવા જાય રે રંગ મોરલી જેઠની વાળી હું તો નહીં રે વળું રે હાં, હંઅં, હોવે હું તો મારે મહિયર જઈશ રંગ મોરલી મોરલી તે ચાલી રંગ રૂસણે રે એને કોણ મનાવા જાય રે રંગ મોરલી એને પરણ્યો મનાવવા જાય રે રંગ મોરલી પરણ્યાની વાળી હું તો ઝટ વળું રે હાં, હંઅં, હોવે હું તો મારે સાસર જઈશ રંગ મોરલી મોરલી તે ચાલી રંગ રૂસણે રે મોરલી તે ચાલી રંગ રૂસણે રે

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]