[પાછળ]
હવે નહિ જાઉં વીડી વાઢવા રે લોલ
 
સવા બશેરનું તારું દાતરડું લોલ, ઘડ્યું ઓલા લાલિયા લુહારે
મુંજા વાલમજી લોલ, હવે નહિ જાઉં વીડી વાઢવા રે લોલ

સાવ રે સોનાનું મારું દાતરડું લોલ, હીરનો બંધિયો છે એનો હાથ
મુંજા વાલમજી લોલ, હવે નહિ જાઉં વીડી વાઢવા રે લોલ

પરણ્યે વાઢ્યા છે પાંચ પૂળિયા રે લોલ, મેં રે વાઢ્યા છે દશ-વીશ
મુંજા વાલમજી લોલ, હવે નહિ જાઉં વીડી વાઢવા રે લોલ

પરણ્યાનો ભારો મેં ચડાવિયો રે લોલ, હું રે ઊભી'તી વનવાટ
મુંજા વાલમજી લોલ, હવે નહિ જાઉં વીડી વાઢવા રે લોલ

વાટે નીકળ્યો વટેમારગુ રે લોલ, વીરા મુને ભારો ચડાવ્ય રે
મુંજા વાલમજી લોલ, હવે નહિ જાઉં વીડી વાઢવા રે લોલ

પરણ્યાને આવી પાલી જારડી રે લોલ, મારે આવેલ માણું ઘઉં
મુંજા વાલમજી લોલ, હવે નહિ જાઉં વીડી વાઢવા રે લોલ

પરણ્યે ભર્યું છે એનું પેટડું રે લોલ, મેં રે જમાડ્યો મારો વીરો
મુંજા વાલમજી લોલ, હવે નહિ જાઉં વીડી વાઢવા રે લોલ

સાવ રે સોનાનું મારું દાતરડું લોલ, હીરનો બંધિયો છે એનો હાથ
મુંજા વાલમજી લોલ, હવે નહિ જાઉં વીડી વાઢવા રે લોલ

ક્લીક કરો અને સાંભળો
હેમુ ગઢવીના સ્વરમાં આ લોકગીતઃ

[પાછળ]     [ટોચ]