[પાછળ]
એક ગોકુળ મથુરા મારું ગામ છે

એક ગોકુળ મથુરા મારું ગામ છે રે લોલ       
નાની વણઝારી  મારું નામ છે રે લોલ       
       હું તો લટકે ચાલું ગોકુળ ગામમાં રે લોલ
       એ ચાલીને દેખાડું મારા નાથને રે લોલ

એ મેં તો લાખના કડલાં ઘડાવિયા રે લોલ       
હીરલાં જડાવ્યા સવા લાખના  રે લોલ       
        હું તો પહેરીને દેખાડું મારા નાથને રે લોલ
        હું તો લટકે ચાલું ગોકુળ ગામમાં રે લોલ

એ મેં તો લાખના ચુડલાં ઘડાવિયા રે લોલ       
હીરલાં જડાવ્યા  સવા લાખના રે લોલ       
        હું તો પહેરીને દેખાડું મારા નાથને રે લોલ
        હું તો લટકે ચાલું ગોકુળ ગામમાં રે લોલ

એ મેં તો નવરંગ ચુંદડી રંગાવી રે લોલ       
ટીલડી  જડાવી  સવા લાખની રે લોલ       
        હું તો પહેરીને દેખાડું મારા નાથને રે લોલ
        હું તો લટકે ચાલું ગોકુળ ગામમાં રે લોલ

એક ગોકુળ મથુરા મારું ગામ છે રે લોલ       
નાની વણઝારી  મારું નામ છે રે લોલ       
       હું તો લટકે ચાલું ગોકુળ ગામમાં રે લોલ
       એ ચાલીને દેખાડું મારા નાથને રે લોલ

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]