[પાછળ]
મારું વનરાવન છે રૂડું

એ મારું વનરાવન છે રૂડું   વૈકુંઠ નહિ રે આવું
એ મારું વનરાવન છે રૂડું   વૈકુંઠ નહિ રે આવું
એ નહિ આવું વાં નંદજીના લાલ રે વૈકુંઠ નહિ રે આવું

બેસીને રેવું ને ટગ ટગ જોવું, બેસીને રેવું ને ટગ ટગ જોવું
નહિ ખાવું કે જો નહિ મારે રે પીવું

ઓ નંદજીના લાલ રે વૈકુંઠ નહિ રે આવું
કે મારું વનરાવન છે રૂડું વૈકુંઠ નહિ રે આવું

સરગના લોક તો છે અતિ કૂડાં, સરગના લોક તો છે અતિ કૂડાં
વાંથી વ્રજના ચોક મારે રૂડાં
ઓ નંદજીના લાલ રે વૈકુંઠ નહિ રે આવું
એ મારું વનરાવન છે રૂડું વૈકુંઠ નહિ રે આવું

એ રે વિશે બે જોડીયા હતાં જો, એ રે વિશે બે જોડીયા હતાં જો
એને સતવર મેલ્યા જો ને કાઢી
ઓ નંદજીના લાલ રે વૈકુંઠ નહિ રે આવું
એ મારું વનરાવન છે રૂડું વૈકુંઠ નહિ રે આવું

સરગથી  જો  ને  સોહામણું
અમને માનવને  મૃત્યલોક રે
પણ ઈમાં મોટી વાતું દોહ્યલી
વળી ઈમાં જરા- મરણ જોગ

ક્લીક કરો અને સાંભળો
હેમુ ગઢવી અને સાથીદારોના સ્વરમાં
આ લોકગીતઃ
 
[પાછળ]     [ટોચ]