[પાછળ]
રૂખડબાવા તું હળવો હળવો

રૂખડબાવા તું હળવો હળવો હાલ જો      
       ગરવાને માથે રે રૂખડિયો ઝળૂંબિયો

જેમ ઝળૂંબે કંઈ ધરતી માથે આભ જો      
       ગરવાને માથે રે રૂખડિયો ઝળૂંબિયો

જેમ ઝળૂંબે કંઈ કૂવાને માથે કોસ જો      
       ગરવાને માથે રે રૂખડિયો ઝળૂંબિયો

જેમ ઝળૂંબે કંઈ મોરલી માથે નાગ જો      
       ગરવાને માથે રે રૂખડિયો ઝળૂંબિયો

જેમ ઝળૂંબે કંઈ બેટાને માથે બાપ જો      
       ગરવાને માથે રે રૂખડિયો ઝળૂંબિયો

રૂખડબાવા તું હળવો હળવો હાલ જો      
       ગરવાને માથે રે રૂખડિયો ઝળૂંબિયો

ક્લીક કરો અને સાંભળો
અભરામ ભગતના કંઠે આ લોકગીતઃ

[પાછળ]     [ટોચ]