[પાછળ]
છલકાતું આવે બેડલું

છલકાતું આવે બેડલું! મલકાતી આવે નાર રે   
        મારી સાહેલીનું બેડલું, છલકાતું આવે બેડલું   

મારા ગામના સુતારી રે, વીરા તમને વીનવું,    
મારી માંડવડી ઘડી લાવો રે            
        મારી સાહેલીનું બેડલું, છલકાતું આવે બેડલું   

મારા ગામના લુહારી રે, વીરા તમને વીનવું,    
મારી માંડવડી મઢી લાવો રે            
        મારી સાહેલીનું બેડલું, છલકાતું આવે બેડલું   

મારા ગામના રંગારી રે, વીરા તમને વીનવું,    
મારી માંડવડી રંગી લાવો રે            
        મારી સાહેલીનું બેડલું, છલકાતું આવે બેડલું   

મારા ગામના કુંભારી રે, વીરા તમને વીનવું,    
મારે ગરબે કોડિયાં મેલાવો રે           
        મારી સાહેલીનું બેડલું, છલકાતું આવે બેડલું   

મારા ગામના પિંજારી રે, વીરા તમને વીનવું,    
મારા ગરબે દિવેટ મેલાવો રે            
        મારી સાહેલીનું બેડલું, છલકાતું આવે બેડલું   

મારા ગામના ઘાંચીડા રે, વીરા તમને વીનવું,    
મારે ગરબે દિવેલ પુરાવો રે            
        મારી સાહેલીનું બેડલું, છલકાતું આવે બેડલું   

મારા ગામના મોતીઆરા રે, વીરા તમને વીનવું,  
મારો ગરબો ભલેરો શણગાર રે          
        મારી સાહેલીનું બેડલું, છલકાતું આવે બેડલું   

મારા ગામની દીકરિયું રે, બેની તમને વીનવું,   
મારો ગરબો ભલેરો ગવરાવો રે          
        મારી સાહેલીનું બેડલું, છલકાતું આવે બેડલું   

મારા ગામની વહુવારુ રે, ભાભી તમને વીનવું,   
મારો ગરબો ભલેરો ઝીલાવો રે          
        મારી સાહેલીનું બેડલું, છલકાતું આવે બેડલું   

ક્લીક કરો અને સાંભળો
આશા ભોસલેના સ્વરમાં
અવિનાશ વ્યાસે સ્વરબદ્ધ કરેલું
આ લોકગીતઃ
[પાછળ]     [ટોચ]