[પાછળ]
ઝૂલણ લ્યો વણઝારી

દાડમડીનાં ફૂલ રાતાં, ઝૂલણ લ્યો વણઝારી ફૂલ રાતાં ને ફળ એનાં લીલાં, ઝૂલણ લ્યો વણઝારી હું તો વાણીડાને હાટે હાલી, હું ચૂંદડી મૂલવવાં હાલી ઊભલાં ઊભલાં જોયું, ઝૂલણ લ્યો હેઠે બેસીને મૂલ કર્યાં, ઝૂલણ લ્યો બેઠી એવી હું ઊઠી બેઠી એવી હું ઊઠી, ઝૂલણ લ્યો વણઝારી ફૂલ રાતાં ને ફળ એનાં લીલાં, ઝૂલણ લ્યો વણઝારી દાડમડીનાં ફૂલ રાતાં, ઝૂલણ લ્યો વણઝારી ફૂલ રાતાં ને ફળ એનાં લીલાં, ઝૂલણ લ્યો વણઝારી હું તો સોનીડાને હાટે હાલી, હું ઝૂમણાં મૂલવવાં હાલી ઊભલાં ઊભલાં જોયું, ઝૂલણ લ્યો હેઠે બેસીને મૂલ કર્યાં, ઝૂલણ લ્યો બેઠી એવી હું ઊઠી બેઠી એવી હું ઊઠી, ઝૂલણ લ્યો વણઝારી ફૂલ રાતાં ને ફળ એનાં લીલાં, ઝૂલણ લ્યો વણઝારી દાડમડીનાં ફૂલ રાતાં, ઝૂલણ લ્યો વણઝારી ફૂલ રાતાં ને ફળ એનાં લીલાં, ઝૂલણ લ્યો વણઝારી હું તો મણિયારાને હાટે હાલી, હું ચૂડલાં મૂલવવાં હાલી ઊભલાં ઊભલાં જોયું, ઝૂલણ લ્યો હેઠે બેસીને મૂલ કર્યાં, ઝૂલણ લ્યો બેઠી એવી હું ઊઠી બેઠી એવી હું ઊઠી, ઝૂલણ લ્યો વણઝારી ફૂલ રાતાં ને ફળ એનાં લીલાં, ઝૂલણ લ્યો વણઝારી દાડમડીનાં ફૂલ રાતાં, ઝૂલણ લ્યો વણઝારી ફૂલ રાતાં ને ફળ એનાં લીલાં, ઝૂલણ લ્યો વણઝારી

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ સુમન કલ્યાણપુરના સ્વરમાં દાયકાઓ પહેલા થયેલું આ દુર્લભ રેકોર્ડિંગ શોધીને પૂરું પાડવા બદલ સાવરકુંડલાના પ્રાધ્યાપક ડૉ. દિલીપ ભટ્ટનો ઘણો આભાર!
[પાછળ]     [ટોચ]