[પાછળ]
હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

કચ્છમાં અંજાર મોટા શે'ર છે હો જી રે   
તિયાં જેસલના હોઈ રે રંગ મો'લ રાજ    
હો રાજ!                   
       હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે
       હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે
હે જી રે!                    
       હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

જેસલને ઉતારા રે ઓરડાં હો જી રે      
સતી તોળાંને મેડિયુંના મો'લ રાજ      
હો રાજ!                   
       હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે
       હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે
હે જી રે!                    
       હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

જેસલને નાવણ કૂંડિયું હો રાજ       
સતી તોળાંને જમુનાના નીર રાજ       
હો રાજ!                    
       હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે
       હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે
હે જી રે!                    
       હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

જેસલને દાતણ દાડમી હો જી રે       
સતી તોળાંને કણેરીની કાંબ રાજ       
હો રાજ!                   
       હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે
       હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે
હે જી રે!                    
       હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

જેસલને ભોજન લાપસી હો જી રે       
સતી તોળાંને કઢિયેલ દૂધ રાજ        
હો રાજ!                   
       હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે
       હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે
હે જી રે!                    
       હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

જેસલને પોઢણ ઢોલિયાં હો જી રે       
સતી તોળાંને હીંડોળા ખાટ રાજ       
હો રાજ!                   
       હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે
       હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે
હે જી રે!                    
       હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

એ ઈ તોરલે તોરલે ત્રણ નર તારિયા, ને સાંસતીયો ને સગીર
પણ જેસલ જગતનો ચોરટો એ એને પળમાં ય કીધો પીર

ક્લીક કરો અને સાંભળો
દીના ગાંધર્વ અને હેમુ ગઢવીના
સ્વરમાં આ લોકગીતઃ
 
[પાછળ]     [ટોચ]