[પાછળ]
માથે મટુકી મહિની ગોળી
 
માથે મટુકી, મહિની ગોળી
હું મહિયારણ હાલી રે ગોકુળમાં
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

સાંકડી શેરીમાં મુને સસરાજી મળિયા હો
મને લાજું કાઢવાની ઘણી હામ રે ગોકુળમાં
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

સાંકડી  શેરીમાં મુને સાસુજી મળિયા
મુને પગે પડવાની ઘણી હામ રે ગોકુળમાં
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

સાંકડી  શેરીમાં  મુને  જેઠજી  મળિયા
મુને ઝીણું બોલ્યાની ઘણી હામ રે ગોકુળમાં
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

સાંકડી  શેરીમાં  મુને જેઠાણી  મળિયા
મુને ઠેકડી કરવાની ઘણી હામ રે ગોકુળમાં
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

સાંકડી  શેરીમાં  મુને  દેરજી  મળિયા
મુને હસ્યા બોલ્યાની ઘણી હામ રે ગોકુળમાં
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

સાંકડી  શેરીમાં  મુને  નણદી મળિયા
મુને માથું ગૂંથ્યાની ઘણી હામ રે ગોકુળમાં
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

સાંકડી  શેરીમાં  મુને  પરણ્યોજી  મળિયો
મુને મોઢું મલકાવવાની ઘણી હામ રે ગોકુળમાં
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા
ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

ક્લીક કરો અને સાંભળો
૧૯૭૮ના ચિત્રપટ ‘ભાગ્યલક્ષ્મી’ માટે
ગૌરાંગ વ્યાસે સંગીતબદ્ધ કરેલું
ઉષા મંગેશકર અને પ્રફુલ્લ દવેના
સ્વરમાં આ લોકગીતઃ


અને સાંભળો આ લોકગીત
સરોજ ગુંદાણીના સ્વરમાં

[પાછળ]     [ટોચ]