[પાછળ]
રાતું રાતું ગુલાબડીનું ફૂલ રે

રાતું રાતું ગુલાબડીનું ફૂલ રે        
ગુલાબમાં રમતી'તી, હે ગુલાબમાં રમતી'તી

રાતું રાતું ગુલાબડીનું ફૂલ રે        
ગુલાબમાં રમતી'તી, હે ગુલાબમાં રમતી'તી

હે મારો હહરો ઑણે આયા         
ગુલાબમાં રમતી'તી, હે ગુલાબમાં રમતી'તી

હે એ તો વેલડું જોડી આયા         
ગુલાબમાં રમતી'તી, હે ગુલાબમાં રમતી'તી

હું તો વેલડીએ બેહી નૈ જાઉં        
ગુલાબમાં રમતી'તી, હે ગુલાબમાં રમતી'તી

રાતું રાતું ગુલાબડીનું ફૂલ રે        
ગુલાબમાં રમતી'તી, હે ગુલાબમાં રમતી'તી

હે મારો જેઠજી ઑણે આયા        
ગુલાબમાં રમતી'તી, હે ગુલાબમાં રમતી'તી

હે એ તો ઘોડલીએ બેહી આયા       
ગુલાબમાં રમતી'તી, હે ગુલાબમાં રમતી'તી

હું તો ઘોડલીએ બેહી નૈ જાઉં        
ગુલાબમાં રમતી'તી, હે ગુલાબમાં રમતી'તી

રાતું રાતું ગુલાબડીનું ફૂલ રે        
ગુલાબમાં રમતી'તી, હે ગુલાબમાં રમતી'તી

હે મારો નણદોઈ ઑણે આયા       
ગુલાબમાં રમતી'તી, હે ગુલાબમાં રમતી'તી

હે એ તો સાંઢણીએ બેહી આયા      
ગુલાબમાં રમતી'તી, હે ગુલાબમાં રમતી'તી

હું તો સાંઢણીએ બેહી નૈ જાઉં       
ગુલાબમાં રમતી'તી, હે ગુલાબમાં રમતી'તી

હે મારો પરણ્યો ઑણે આયા        
ગુલાબમાં રમતી'તી, હે ગુલાબમાં રમતી'તી

હે ફૂલ રાતું ગુલાબડીનું લાયા       
ગુલાબમાં રમતી'તી, હે ગુલાબમાં રમતી'તી

હું તો ઝટ એની ભેળી જાઉં રે       
ગુલાબમાં રમતી'તી, હે ગુલાબમાં રમતી'તી

રાતું રાતું ગુલાબડીનું ફૂલ રે        
ગુલાબમાં રમતી'તી, હે ગુલાબમાં રમતી'તી
ગુલાબમાં રમતી'તી, હે ગુલાબમાં રમતી'તી

ક્લીક કરો અને સાંભળો


[પાછળ]     [ટોચ]