[પાછળ]
...તો કેટલો લંબાય છે રસ્તો એક સફરની વાત છે કે રાહમાં આંધળા અડફટમાં આવી જાય છે! એક નજરની વાત છે કે પ્રેમમાં આંધળા રસ્તો બતાવી જાય છે! તમે આઘા ખસો તો કેટલો લંબાય છે રસ્તો નિકટ આવો તો આંખોમાં સમાતો જાય છે રસ્તો તમે ચેતાવતા રહો છો છતાં પણ ઠેસ વાગે છે તમે સામે હો ત્યારે ક્યાં મને દેખાય છે રસ્તો કહો આ આપણા સંબંધની ના કઈ રીતે કહેશો? મારે ત્યાંથી નીકળી આપને ત્યાં જાય છે રસ્તો જતો હતો એમને ત્યાં એ રીતે સામા મળ્યાં તેઓ પૂછી પૂછીને પુછાયું કે આ ક્યાં જાય છે રસ્તો? પ્રતીક્ષા નહિ કરો તો પણ એ કરવાની ફરજ પડશે જુઓ “નાદાન” બારીમાંથી ખુદ ડોકાય છે રસ્તો સ્વરઃ મનહર ઉધાસ રચનાઃ ભીખુભાઈ ચાવડા ‘નાદાન’  ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ 

[આ ઓડિયો ક્લીપ આપવા માટે સાવરકુંડલાના પ્રાધ્યાપક ડૉ. દિલીપ ભટ્ટનો ઘણો ઘણો આભાર.]

[પાછળ]     [ટોચ]