[પાછળ]
પાછું વાળીને જેણે

પાછું વાળીને જેણે ન જોઈ જાનકીને
કરીએ કિયો રે ભરોસો ભગવાન
રામ...  હે રામ!

લાંબા છે દા'ડા એથી લાંબી છે રાતો
ખારા જીવતરની કરીએ કોને જઈને વાતો

વસમી વેળાએ તું તો
પડખે આવી ન ઊભો

કરીએ કિયો રે ભરોસો ભગવાન
કરીએ કિયો રે ભરોસો ભગવાન
રામ...  હે રામ!

લાગ્યો છે કારમો દવ હે ડુંગરીએ
દિશા ન સૂઝે હવે દોડીને શું કરીએ

પોઢ્યો પાતાળે જઈને 
શોધ્યો ન જડિયો તારો

કરીએ કિયો રે ભરોસો ભગવાન
કરીએ કિયો રે ભરોસો ભગવાન
રામ...  હે રામ!

પાછું વાળીને જેણે ન જોઈ જાનકીને
કરીએ કિયો રે ભરોસો ભગવાન
રામ...  હે રામ!

સ્વરઃ ભૂપિન્દર
ગીતઃ ધીરૂબહેન પટેલ
સંગીતઃ ગૌરાંગ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ ભવની ભવાઈ (૧૯૮૧)

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]