[પાછળ]
મારો સસરો સવા લાખનો!

હે   સ્વર્ગસદનના   રહેવાસી
મારા પરમપૂજ્ય સમજુ સસરાજી
તમને નમસ્કાર! તમને પ્રણામ!

માણસ જેવો માણસ આખર ઢગલો કેવળ રાખનો
માનો યા ન માનો મારો સસરો સવા લાખનો
ફોટામાં પણ સમજુ સસરો કરે ઈશારો આંખનો
માનો યા ન માનો મારો સસરો સવા લાખનો

ખખડી ગયેલો  પૂરો ખટારો  ધીરે ધીરે હાંકું
ગરમ થાય તો બોનેટ ખોલી ઉપર પાણી નાખું
ઢીલો નટ  એનો ઠીક કરું
નહિ તો સવાલ મારા નાકનો
માનો યા ન માનો મારો સસરો સવા લાખનો

જય  જય  સસરા જી
પ્રભુ જય જય સસરા જી
જય જય જય જય જય જય
જય જય જય જય સસરા જી

જય  જય  સસરા જી
પ્રભુ જય જય સસરા જી
જય જય જય જય જય જય
જય જય જય જય સસરા જી

રંગ રોગાન  કરેલ ગાડી થોડી આડી અવળી જાય
પણ મારો હાથ સ્ટિયરિંગ પર એવો કે અકસ્માત ન થાય

ભાર મરદનો બૈરા સાથે
ત્રણ મણ ને નવટાંકનો
માનો યા ન માનો મારો સસરો સવા લાખનો

જય  જય  સસરા જી
પ્રભુ જય જય સસરા જી
જય જય જય જય જય જય
જય જય જય જય સસરા જી

દીકરી જેવી દીકરી આપે મુજને દીધી આખી
પાઈ પાઈની કમાઈ આપે જમાઈ માટે રાખી

હે પરમપૂજ્ય તમે માફ કરી દ્યો માફ કરો
મારી આંખો ભરાઈ આવે છે સસરાજી
પરમપૂજ્ય તમે માફ કર દ્યો
ગુનો  હોય  જો  રાંકનો
માનો યા ન માનો મારો સસરો સવા લાખનો

માણસ જેવો માણસ આખર ઢગલો કેવળ રાખનો
માનો યા ન માનો મારો સસરો સવા લાખનો

જય  જય  સસરા જી
પ્રભુ જય જય સસરા જી
જય જય જય જય જય જય
જય જય જય જય સસરા જી

જય જય જય જય જય જય
જય જય જય જય સસરા જી
જય જય જય જય જય જય
જય જય જય જય સસરા જી

ક્ષમા કરો, માફ કરો
સસરાજી માફ કરો

સ્વરઃ પ્રફુલ્લ દવે  ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ પરણ્યાં એટલે પ્યારા લાડી (૧૯૮૦)

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]