[પાછળ]
આટલા ઉતાવળાં ન થાવું હોં કે

આટલા ઉતાવળાં ન થાવું, હોં કે આટલા ઉતાવળાં ન થાવું! આટલા ઉતાવળાં ન થાવું, હોં કે આટલા ઉતાવળાં ન થાવું! ભલે નેણાં હું મારા નચાવું, નચાવું! આટલા ઉતાવળાં ન થાવું, હોં કે આટલા ઉતાવળાં ન થાવું! એય, આટલાં ઉતાવળાં ન થાવું, હોં કે આટલા ઉતાવળાં ન થાવું! બીચ રે સરોવરમાં તરસ્યુંના તીરથી ક્યાં સુધી તરસે રીબાવું, રીબાવું? કેમ ના ઉતાવળો હું થાઉં? આટલા ઉતાવળાં ન થાવું, હોં કે આટલા ઉતાવળાં ન થાવું! કાળજામાં કોડ અને આંખ્યુંમાં આશ એક મારા દિલડામાં એક તારો વાસ ભલે ઘૂંઘટમાં મુખ હું છુપાવું, છુપાવું! આટલા ઉતાવળાં ન થાવું, એય આટલા ઉતાવળાં ન થાવું! ખેતરને ખોળે વાયરો ઝોલે વાયરો ઝોલે ને દલ મારું ડોલે એ રંગ મહીં આજ હું રંગાવું, રંગાવું! કેમ ના ઉતાવળો હું થાઉં? જા, આટલા ઉતાવળાં ન થાવું, હોં કે આટલા ઉતાવળાં ન થાવું! ભવ ભવના ભેરું તું સાથીડો મારો સંગ મળી તરવો આ ભવસાગર ખારો તારા સૂર મહીં સૂર હું પૂરાવું, પૂરાવું! આટલા ઉતાવળાં ન થાવું, હોં કે આટલા ઉતાવળાં ન થાવું!

સ્વરઃ આશા ભોસલે અને મન્ના ડે ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ ચિત્રપટઃ જોગીદાસ ખુમાણ (૧૯૭૨) ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]