[પાછળ]
સમયનો સાદો નિયમ

સમયનો સાદો નિયમ છે કે એ અટકતો નથી
નિયમ છે પ્રેમનો સાદો કદી એ ટકતો નથી
તમારો સાદો નિયમ છે કે સૌને ભટકાવો
ને મારો સાદો નિયમ છે કે હું ભટકતો નથી

સંધ્યાની જેમ ક્ષણમાં ઢળી જાય છે સમય
સદ્ભાગી કો’કને જ ફળી જાય છે સમય

રહેશો ના કોઈ પણ આ સમયના ગુમાનમાં
સરતી હવાની જેમ સરી જાય છે સમય

ક્યારેય કોઈ  એકનો  થઈને રહ્યો નથી
રાજા અને નવાબનો બદલાય છે સમય

‘આઝાદ’ અણઉકેલ સમસ્યા છે આ સમય
સમજી શકે છે તેમને સમજાય છે સમય

સ્વરઃ મનહર ઉધાસ
રચનાઃ કુતુબ આઝાદ

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]